redaction

 

Ubiqus Belgium NV/SA
Olmenstraat 64
1930 Zaventem
BELGIË

KBC 734-0244518-87
BTW: BE 806.056.934
Ondernemingsnummer: BE 0806.056.934
Handelsregister: RPR Brussel 0806.056.934

 

A. ALGEMEEN:
1. Elke bestelling bij UBIQUS BELGIUM impliceert de onvoorwaardelijke en onherroepelijke instemming van de klant met deze voorwaarden, die de klant erkent gelezen en aanvaard te hebben. Deze voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele bestel- of aankoopvoorwaarden van de klant zelfs indien (i) deze laatste eerder aan UBIQUS BELGIUM werden overgemaakt dan deze voorwaarden aan de klant en/of (ii) deze laatste de toepasselijkheid van deze voorwaarden zouden uitsluiten.

B. BESTELLING:
1. Bestellingen dienen schriftelijk te gebeuren door toezending van een bestelbon of een ondertekende opdracht. Dit kan elektronisch, per e-mail of fax gebeuren. Telefonische bestellingen moeten binnen 48 uur na bestelling schriftelijk worden bevestigd. Als voor de aanvaarding van de factuur door de klant een bestelbon vereist is, dient laatstgenoemde ervoor te zorgen dat UBIQUS BELGIUM deze behoorlijk opgemaakte en ondertekende bestelbon ten laatste op het ogenblik van de schriftelijke bevestiging van het project ontvangt. Door zijn bestelling aanvaardt de klant de tarieven en de algemene voorwaarden van UBIQUS BELGIUM.

C. PRESTATIES:
1. Voor gelijk welke schriftelijke prestatie zal UBIQUS BELGIUM de woorden en de spelling in de erkende woordenboeken als correct beschouwen. Niettemin kan de klant vooraf zijn specifieke voorkeur geven betreffende een bepaalde spelling of woordkeuze.
2. Indien een project afkortingen bevat die eigen zijn aan de klant, wordt laatstgenoemde verzocht de betekenis hiervan mee te delen.
3. Elke prestatie van UBIQUS BELGIUM wordt verricht met inachtneming van het beroepsgeheim, wat impliceert dat UBIQUS BELGIUM zich ertoe verbindt om nooit, zonder toestemming van de klant, de inhoud van een project of prijsopgave aangaande een bestelling te verspreiden.

D. LEVERINGSTERMIJNEN:
1. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend schriftelijk beding, is UBIQUS BELGIUM niet gebonden door de leveringstermijnen opgegeven door de klant. Anderzijds zijn de door UBIQUS BELGIUM opgegeven leveringstermijnen eveneens louter indicatief en niet bindend. Levering buiten de indicatieve termijn is geen grond tot verbreking van de overeenkomst, noch vormt ze een grond tot prijsvermindering of schadevergoeding.

E. LEVERING:
1. Vertalingen worden ofwel elektronisch ofwel, op uitdrukkelijk verzoek van de klant, persoonlijk aan de klant bezorgd. Kosten van postverzending of verzending per koeriersdienst zijn ten laste van de klant.
2. UBIQUS BELGIUM draagt geen aansprakelijkheid voor eventuele problemen aangaande verzendingen per post.

F. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS:
1. UBIQUS BELGIUM verbindt zich ertoe geen persoonlijke informatie op te slaan die het van zijn klanten heeft ontvangen, behalve die welke noodzakelijk is voor de goede uitvoering van zijn opdrachten, namelijk: naam, voornaam, functie, telefoonnummer, adres en e-mailadres.
2. Indien de door de klant overgemaakte documenten of opnames (voor de opstelling van een offerte, voor de uitvoering van de dienst of ter ondersteuning van het goede verloop ervan) persoonlijke informatie bevatten (bijvoorbeeld en zonder uitputtend te zijn: een geboorte- of overlijdensakte, een huwelijksakte, gezondheidsgegevens, schoolresultaten …), gaat UBIQUS BELGIUM ervan uit dat de klant zijn uitdrukkelijke toestemming geeft of dat UBIQUS BELGIUM de toestemming van de betrokkene heeft gekregen om die gegevens uitsluitend met het oog op de aan UBIQUS BELGIUM gevraagde offerte of dienst op te slaan.
3. Tenzij anders gevraagd door de klant, zullen de bestanden, documenten en opnames die voor een offerte of een dienst van UBIQUS BELGIUM worden gebruikt, zolang als nodig worden opgeslagen.
4. UBIQUS BELGIUM garandeert dat het alle technische, juridische en operationele maatregelen neemt die nodig zijn om te zorgen voor de geheimhouding van deze gegevens en ziet erop toe dat alle personen die gemachtigd zijn om deze te verwerken, zowel binnen als buiten de groep, deze verplichting naleven.
5. Omwille van de transparantie verbindt UBIQUS BELGIUM zich ertoe de klant binnen een termijn van 24 u in te lichten in geval van een inbreuk in verband met gegevens.

G. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID:
1. UBIQUS BELGIUM kan alleen aansprakelijk worden gesteld in geval van opzet. Daarenboven is de mogelijke gehoudenheid van UBIQUS BELGIUM in weerwil van het voorgaande, behoudens voor bedrog, in elk geval in omvang beperkt tot de gefactureerde en door de klant betaalde sommen met betrekking tot de bestelling in kwestie. UBIQUS BELGIUM zal in geen geval aansprakelijk zijn ten aanzien van de klant of ten aanzien van derden voor onrechtstreekse schade. Dit is schade die niet rechtstreeks het gevolg is van een tekortkoming van UBIQUS BELGIUM. Onder onrechtstreekse schade wordt onder andere verstaan economische verliezen, verlies van winsten, verlies van besparingen, verlies van cliënteel, verlies van contracten, verlies van inkomsten, tijdverlies, verlies van goodwill, verlies van reputatie, verlies of beschadiging van gegevens, contractueel, buitencontractueel of anders. Deze opsomming is niet limitatief.

H. BETALINGEN:
1. Behoudens andersluidende bepaling op de factuur, zijn facturen van UBIQUS BELGIUM betaalbaar in euro binnen 15 dagen na factuurdatum.
2. Elk vertaalproject dat met toestemming van de klant is aangevat en tijdens de uitvoering wordt geannuleerd, wordt gefactureerd ten belope van de prestatie die zal zijn uitgevoerd op het ogenblik waarop die annulering wordt ontvangen. Elke tolk- of notuleeropdracht die de klant vóór de eigenlijke uitvoeringsdatum ervan annuleert, zal aanleiding geven tot facturatie volgens de annulatievoorwaarden die in de desbetreffende prijsopgave zijn bepaald.

I. BETWISTINGEN:
1. UBIQUS BELGIUM heeft het recht om een forfaitaire schadevergoeding van 1.500 euro te vorderen van een klant die een tekst reeds gebruikt alvorens de factuur met betrekking tot dat project te hebben voldaan.
2. UBIQUS BELGIUM behoudt zich daarnaast het recht voor om desgevallend een klacht in te stellen voor inbreuken op het auteursrecht in het onder I.1 beschreven geval.
3. Klachten inzake prestaties of facturen moeten uiterlijk binnen 7 werkdagen volgend op de factuurdatum worden gemeld door middel van een aangetekende brief; bij gebrek daaraan worden de prestatie en de factuur als aanvaard beschouwd.
4. Bij eenvoudige overschrijding van de betalingstermijn wordt van rechtswege en zonder dat een aangetekende ingebrekestelling vereist is, een nalatigheidsinterest van 10 % aangerekend op het factuurbedrag of op het onbetaald gebleven factuursaldo.
5. Bovendien zal bij de overschrijding van de betalingstermijn het vervallen bedrag automatisch verhoogd worden met een forfaitaire schadeloosstelling van 10 % met een minimum van 100 euro en dit van rechtswege en zonder dat een aangetekende ingebrekestelling vereist is.
6. Wanneer de betalingstermijn van één factuur niet wordt nageleefd, behoudt UBIQUS BELGIUM zich het recht voor om (i) onmiddellijke betaling van alle andere facturen te eisen zelfs indien deze nog niet vervallen zouden zijn en (ii) om de uitvoering van nog bestaande contracten op te schorten, zonder dat dit aanleiding kan geven tot enige schadevergoeding.
7. Uitsluitend de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen. Op de diensten en facturen van UBIQUS BELGIUM is het Belgische recht van toepassing.